Disclaimer

Wanneer u belegt, doe dit dan altijd met geld dat u kwijt kan. Doe niet zomaar iets, maar leer elke dag bij door te lezen en bijvoorbeeld seminars te volgen.

Maak doelen en volg een strategie.

Wij van CannabisInvest zijn er om u te informeren (naar eer en geweten) en wij benadrukken dat we géén beleggingsadvies geven en dit ook in de toekomst nooit zullen doen.

Algemeen

Het belangrijkste is dat uw persoonlijke gegevens correct en veilig behandeld worden. Het is een vertrouwensrelatie tussen CannabisInvest en aangebrachte lead. CannabisInvest verzekert dat de persoonsgegevens ingevuld op https://www.lynx.be/cannabisinvest/ zorgvuldig en veilig behandeld zullen worden. De gegevens die verstrekt worden zullen enkel voor het vooropgestelde doel gebruikt worden. LYNX geeft ook de mogelijkheid dat persoonlijke gegevens die verstrekt worden door de lead zijnde (voornaam, naam, telefoonnummer en e-mailadres) ten alle tijden verwijderd kunnen worden.

 1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

LYNX is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring is

van toepassing op alle verwerkingen die LYNX uitvoert met betrekking tot persoonlijke gegevens van

klanten, geïnteresseerde partijen en andere bezoekers van de website www.lynx.be

Contactgegevens:

LYNX B.V.

Kouter 26

9000 Gent

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (FG):

LYNX B.V.

Herengracht 527

1017 BV Amsterdam

privacy@lynx.nl

 1. Welke bronnen en welke gegevens gebruiken we?

We verwerken persoonlijke gegevens die we van onze lezers of andere betrokken personen

ontvangen. Daarnaast verwerken we voor zover noodzakelijk voor de levering van onze diensten persoonsgegevens die we legitiem verkrijgen via openbare beschikbare bronnen (bijvoorbeeld internet).

Relevante persoonlijke gegevens zijn contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en e-mailadres).

 1. Wat is het doel van het verwerken van gegevens en op welke juridische gronden verwerken

wij uw persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 1. Voor de uitvoering van contractuele verplichtingen

De verwerking van gegevens wordt uitgevoerd om potentiële klanten aan te trekken of om potentiële klanten te informeren via het informatiepakket dat ze hebben aangevraagd bij LYNX.

 1. Voor onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1 f GDPR)

Indien nodig verwerken we voor de bescherming van de gerechtvaardigde belangen van ons of

derden uw gegevens verder dan voor de daadwerkelijke uitvoering van het contract noodzakelijk is

Voorbeelden:

• Beoordeling en optimalisatie van analyses voor direct marketing;

• Advertenties of markt- en opinieonderzoek, zolang u geen bezwaar hebt tegen het gebruik

van uw gegevens;

 1. Met uw toestemming

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor

specifieke doeleinden (bijvoorbeeld het gebruik van een e-mailadres voor reclame-uitingen en het

versturen van nieuwsbrieven), is de juridische grondslag van deze verwerking gebaseerd op uw

toestemming.

Een gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Dit geldt ook voor de herroeping

van een toestemming die ons vóór de inwerkingtreding van de AVG zijn verstrekt, d.w.z. vóór 25 mei

2018. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerking van

gegevens vóór de intrekking.

 1. Wat doen we indien we uw persoonsgegevens ontvangen hebben?

Informatie die we van u ontvangen via de link van cannabisInvest wordt rechtstreeks naar LYNX gestuurd. LYNX zal deze informatie gebruiken om hun service aan te passen en voortdurend te

verbeteren.

LYNX zal deze informatie gebruiken om met u te communiceren over financiële producten en diensten en voor marketingdoeleinden.

LYNX gebruikt uw informatie ook om hun productaanbod en hun platform te

verbeteren, om misbruik van onze en hun website te voorkomen wij verzamelen volgende informatie:

• Informatie die u ons verstrekt: wij verzamelen en bewaren alle informatie die u op onze

website invult of op een andere manier aan ons verzendt.

Informatie die u ons hier verstrekt, kan uw naam, e-mailadres en telefoonnummer zijn.

U kunt ervoor kiezen om ons bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dit kan ertoe leiden dat u niet in staat bent om de meeste van de services / functies van LYNX te gebruiken.

• Geautomatiseerde informatie: zodra u contact met ons opneemt of onze website bezoekt,

slaan wij bepaalde informatie op. Wij gebruiken onder meer, zoals vele andere websites,

zogenaamde “cookies” en ontvangen informatie zodra uw webbrowser de LYNX-website

opent. Voorbeelden van informatie die we verzamelen en analyseren, zijn, in verkorte vorm,

het Internet Protocol (IP) -adres dat uw computer verbindt met internet, e-mailontvangst en

leesbevestiging, logins, e-mailadressen, computerinformatie en internetverbinding zoals:

browsertype en -versie, besturingssysteem en platform, evenals de volledige URL

clickstream naar, via en van onze website, dat betekent de volgorde van de pagina’s van

onze internetsite die u bezoekt, inclusief datum en tijd, cookienummer en de producten

waarnaar u hebt gekeken of waarnaar u hebt gezocht.

• E-mailcommunicatie: het e-mailadres dat wordt ingevuld op de website wordt gebruikt bij LYNX om hun e-mails nuttiger en interessanter voor u te maken, ontvangen

wij vaak een bevestiging van welke e-mails van LYNX u opent, voor zover uw computer deze

functie ondersteunt. Als u in principe geen e-mails van ons wilt ontvangen dan kunt u zich altijd onderaan de e-mail uitschrijven.

 1. Met wie delen we uw gegevens?

Binnen LYNX krijgen de afdelingen toegang tot uw gegevens, die deze nodig hebben om te voldoen

aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Onze serviceproviders ontvangen mogelijk ook

gegevens voor deze doeleinden mits ze de vertrouwelijkheid handhaven. Dit zijn bedrijven in de

categorieën IT-services, logistiek, printdiensten, telecommunicatie en consulting, evenals verkoop en

marketing.

Andere ontvangers van gegevens kunnen degenen zijn aan wie u ons toestemming hebt gegeven om

de gegevens in te dienen of aan wie we persoonlijke gegevens kunnen delegeren vanwege

gerechtvaardigde belangen.

De diensten die door LYNX worden geleverd, omvatten onder andere het tot stand brengen van een

overeenkomst tussen u als potentiële klant en Interactive Brokers UK. Met dit doel verzamelt LYNX persoonlijke gegevens van u die LYNX overdraagt aan Interactive Brokers UK met het oog op het sluiten van het contract (het openen van een account).

LYNX heeft geen invloed op de manier waarop Interactive Brokers UK met uw gegevens omgaat. We verwijzen u naar de Interactive Brokers Group Privacy Policy voor een nadere beschrijving.

 1. Cookies

Cookies zijn tekstuele informatie (ASCII-tekst) die op uw harde schijf is opgeslagen via uw browser

(bijvoorbeeld Microsoft Explorer of Mozilla Firefox). Als u de website opnieuw bezoekt, die de cookie

heeft doorgegeven aan uw browser, wordt u hier herkend en individueel geadresseerd

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies.

 1. Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Wij verwerken en slaan uw persoonlijke gegevens op zolang dit nodig is voor de uitvoering van onze

contractuele en wettelijke verplichtingen. Opgemerkt moet worden dat onze zakelijke relatie een

voortdurende verplichting is.

Als de gegevens niet langer nodig zijn voor het uitvoeren van contractuele of wettelijke verplichtingen,

worden deze regelmatig verwijderd, tenzij hun – tijdelijke – verdere verwerking noodzakelijk is voor de

volgende doeleinden:

• Voldoen aan handels- en belastinggerelateerde bewaartermijnen: de MiFID; de Wet inzake

het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen; de Wet ter voorkoming van

witwassen en terrorismefinanciering, fiscale wetgeving zoals de wet diverse rechten en

taksen. De bewaartermijnen zijn in de meeste gevallen 5 jaar.

• Bewaren van bewijs binnen de wettelijke verjaringstermijn.

 1. Welke rechten heeft u als betrokkene?

Elke betrokkene heeft het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht op het wissen van

gegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken en het recht op

gegevenportabiliteit.

Er is een recht van beroep bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken. Dit geldt

ook voor de herroeping van toestemmingen die aan ons zijn verstrekt vóór de geldigheid van de

Algemene Verordening Gegevensbescherming, d.w.z. vóór 25 mei 2018.

Houd er rekening mee dat de intrekking alleen voor de toekomst werkt. Verwerking die plaatsvond

vóór de intrekking van uw toestemming wordt niet beïnvloed.

 1. Is er een verplichting om ons gegevens te verstrekken?

Als onderdeel van onze zakelijke relatie moet u de persoonlijke informatie verstrekken die nodig is om

een zakelijke relatie aan te gaan, uit te voeren en te beëindigen en om de bijbehorende contractuele

verplichtingen na te komen of die we wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze informatie

zullen we over het algemeen niet in staat zijn om het contract met u te sluiten of uit te voeren.

In het bijzonder is LYNX volgens de voorschriften inzake het witwassen van geld verplicht om u te

Identificeren wanneer er een effectenrekening wordt geopend voorafgaand aan het aangaan van de zakelijke relatie op basis van uw identiteitsbewijs en om de naam, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit, adres en gegevens van uw identiteitsbewijs te registreren.

Om ons in staat te stellen aan deze wettelijke verplichting te voldoen, moet u ons de nodige informatie en documenten verstrekken en ons onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen tijdens de zakelijke relatie. Als u ons niet de nodige informatie en documenten verstrekt, mogen we de zakelijke relatie niet aangaan of voortzetten.

 1. Is er profilering?

Soms verwerken we uw gegevens met het doel bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren

(profilering). LYNX kan bijvoorbeeld profilering gebruiken in de volgende gevallen:

• Op grond van wettelijke vereisten zetten we ons in voor de bestrijding van het witwassen van

geld, de financiering van terrorisme en vermogensdelicten. Tegelijkertijd worden

gegevensevaluaties uitgevoerd.

• Om u gerichte informatie en advies over producten te geven, gebruiken we

evaluatiehulpmiddelen. Deze maken op uw behoeften gebaseerde communicatie en reclame

mogelijk, inclusief markt- en opinieonderzoek.

 1. Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de privacy commissie. Hiervoor gaat u naar

https://www.privacycommission.be/nl
 1. Recht van verzet
 1. Case-specifiek recht van bezwaar

U hebt het recht om op basis van redenen die voortvloeien uit uw speciale situatie te allen tijde

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van het

gerechtvaardigde belang. Dit geldt ook voor profilering, die we gebruiken voor reclamedoeleinden.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verder verwerken, tenzij we dit kunnen

doen om legitieme redenen die uw rechten en vrijheden het meest schaden of waarbij de verwerking

de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims dient.

 1. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor doeleinden van direct marketing

In individuele gevallen verwerken we uw persoonlijke gegevens om “direct mailing” uit te voeren. U

hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens

ten behoeve van dergelijke advertenties. Dit is ook van toepassing op profilering voor zover het

verband houdt met dergelijke direct mail.

Als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor doeleinden van direct marketing, zullen wij uw

persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken.

Het bezwaar is vormvrij en moet worden gericht aan:

LYNX B.V.

Functionaris voor gegevensbescherming

Herengracht 527

1017 BV Amsterdam

privacy@lynx.nl

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.